CS

Trest smrti v Bělorusku

Trest smrti v Bělorusku je legální formou trestu. V roce 2021 tak bylo Bělorusko jedinou evropskou zemí, kde je stále trest smrti udílen a vykonáván. Druhým evropským státem, kde není trest smrti zrušen je Rusko, ale tam existuje více než deset let moratorium na udílení trestu smrti.

Mapa Evropy s vyznačením legálnosti trestu smrti. Země v nichž je trest smrti nelegální (modře), země v nichž je trest smrti legální, ale existuje zde více než deset let moratorium (oranžově) a země, kde je trest smrti legální (tmavě oranžově)

Od získání nezávislosti na Sovětském svazu dne 26. prosince 1991 zůstal trest smrti součástí právního systému Běloruska. Podle platné běloruské ústavy je trest smrti vyhrazen jako trest za „těžké zločiny“. Později přijaté zákony upřesnily konkrétní zločiny, za které lze tento trest udělit. Lze jej uložit za zločiny spáchané proti státu nebo proti jednotlivcům. Trest smrti může být udělen i za několik nenásilných trestných činů. Popravy se zde provádí jediným výstřelem do týlu.

Po referendu o otázce trestu smrti podnikla běloruská vláda kroky ke změně způsobu jakým je trest smrti ukládán a vykonáván.[1] Mezinárodní organizace, jako OSN, kritizovaly metody, které Bělorusko používá při vykonávání trestu smrti. Praktikování trestu smrti je také jedním z faktorů, které zemi brání ve vstupu do Rady Evropy.[2]

. . . Trest smrti v Bělorusku . . .

Článek 24 Ústavy Běloruské republiky uvádí, že do jeho zrušení lze trest smrti uplatňovat podle zákona jako výjimečný trest za zvlášť závažné trestné činy a pouze podle rozsudku soudu.[3]

Podle trestního zákoníku Běloruské republiky lze trest smrti uložit za následující trestné činy:[4]

Většina lidí byla v Bělorusku odsouzena k trestu smrti za vraždu za přitěžujících okolností. Soudní řízení o hrdelních zločinech musí rozhodovat jeden soudce a dva soudci z lidu. Lidoví soudci jsou vybíráni z běžné populace, podobně jako ve státech, kde je u soudů využíván porotní systém.[5]

V průběhu let se v Bělorusku snížil počet trestných činů, za které lze uložit trest smrti a snížil se i počet odsouzených k tomuto trestu. V roce 1993 byly ze seznamu vyškrtnuty čtyři hospodářské trestné činy, které v sovětské éře mohly být potrestány trestem smrti. O jejich vyškrtnutí rozhodl běloruský parlament. Byly nahrazeny trestem odnětí svobody bez možnosti podmínečného propuštění.[6] Přestože celkový počet trestných činů s trestem smrti poklesl, byl na seznam přidán jeden trestný čin, terorismus. Stalo se tak prezidentským dekretem č. 21 ze dne 21. října 1997.[7] Při aktualizaci trestního zákoníku v roce 1999 došlo k dalšímu snížení počtu hrdelních zločinů. Tomuto snížení napomohlo i zavedení doživotního trestu odnětí svobody v prosinci 1997.[1]

Od 1. března 1994 nemůže být trest smrti udělen ženám. Od ledna 2001 nemůže být udělen ani osobám, které byly v době spáchání trestného činu mladší 18 let či starší 65 let. Lidem trpícím duševní poruchou může být rozsudek trestu smrti změněn.[4] Podle článku 84 Ústavy Běloruské republiky může prezident republiky udělit odsouzencům milost.[3] Od 30. června 2003 do 30. června 2005 prezident Alexandr Lukašenko udělil dvě milosti vězňům v cele smrti a jednu žádost zamítl.[1]

V roce 2000 Parlamentní shromáždění Rady Evropy „co nejdůrazněji odsoudilo popravy v Bělorusku a vyjádřilo politování nad tím, že je Bělorusko jedinou zemí v Evropě, kde je trest smrti vykonáván a navíc, že je uplatňován široce a pravidelně.“[8]

Běloruská sovětská socialistická republika podepsala v roce 1973 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech.[9] Tato úmluva však neruší trest smrti, ale klade určité podmínky pro jeho provádění a používání.

. . . Trest smrti v Bělorusku . . .

Tento článek pochází z webu Wikipedia. Původní článek může být trochu zkrácen nebo upraven. Některé odkazy mohly být upraveny. Text je licencován pod “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] a část textu může být také licencována za podmínek “GNU Free Documentation License” [2]. Na mediální soubory se mohou vztahovat další podmínky. Používáním tohoto webu souhlasíte s našimi právními stránkami . Webové odkazy: [1] [2]

. . . Trest smrti v Bělorusku . . .

Back To Top